معاون پشتیبانی و منابع انسانی


 

سیدمهدی موسوی کوهپر
دانشیار دانشکده علوم انسانی


محسن محمدزاده درودی
استاد دانشکده علوم ریاضی
شروع: 1393/5/26
پایان : 1398/1/1


اسداله کردنائیج
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
شروع: 1388/11/4
پایان : 1393/5/26


بیژن رنجبر
استاد دانشکده علوم زیستی
شروع: 1387/2/25
پایان : 1388/4/11


محمود عبدالهی
استاد دانشکده فنی و مهندسی
شروع: 1384/7/20
پایان : 1387/2/25


حسینعلی بهرامی
استاد دانشکده کشاورزی
شروع: 1379/8/1
پایان : 1384/7/20


بهرام سحابی
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
شروع: 1377/8/3
پایان : 1379/8/1


سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
شروع: 1375/12/28
پایان : 1377/8/3


مهرداد کوکبی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
شروع: 1370/9/28
پایان : 1375/4/9


علیرضا ناصری
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
شروع: 1371/2/22
پایان : 1372/7/4


سیدخلاق میرنیاهریکنده ئی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
شروع: 1369/3/9
پایان : 1371/2/22


علیرضا ناصری
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
شروع: 1367/4/25
پایان : 1368/4/25


شمس الدین نیکنامی
استاد دانشکده علوم پزشکی
شروع: 1367/2/20
پایان : 1367/4/25


محمدجعفر ملکوتی
استاد دانشکده کشاورزی
شروع: 1362/10/1
پایان : 1364/11/27