اهداف و برنامه‌ها


 
  • افزايش سرعت اجراي پروژه هاي عمراني دانشگاه
  • بهينه سازي فضاهاي فيزيكي و كالبدي پروژه هاي عمراني
  • انجام پروژه هاي عمراني در قالب برنامه زمانبندي شده
  • افزايش ميزان تعامل دفتر فني با واحدهاي مرتبط در پروژه هاي عمراني
  • كاهش ميزان تصدي گري دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني در ساخت پروژههاي عمراني