متن کامل خبر


 
مهلت سکونت دانشجویان مقطع دکتری پایان ترم هشتم تحصیلی و برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پایان ترم چهارم است

خلاصه خبر: هزینه تمدید سکونت در ترم نهم برای مقطع دکتری و ترم پنجم برای مقطع کارشناسی ارشد بصورت عادی محاسبه می‌گردد.

دانشجویان ورودی 94 کارشناسی ارشد و ورودی دکتری 92  ضرورت دارد طبق مقررات صندوق رفاه در پایان ترم شش/ده (تا تاریخ 97/04/15 دانشجویان وزارت علوم و تا تاریخ 97/04/30 دانشجویان وزارت بهداشت) نسبت به  تحویل خوابگاه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تحویل خوابگاه مطابق مقررات اقدام خواهد شد.
روش تحویل خوابگاه به شرح ذیل می باشد:

  1. اخذ فرم تحویل و تخلیه از اداره خوابگاه‌ها (امور مجردی) در ساختمان مدیریت دانشجویی  واقع در ساختمان خوارزمی طبقه اول،  دختران اتاق شماره  112 و پسران اتاق شماره 115، تکمیل و تحویل به واحد مربوطه  
  2. تخلیه کلیه وسایل شخصی از خوابگاه  

تذکر: دانشجویانی که نتوانسته‌اند ازپایان نامه خود دفاع نمایند، بایستی خوابگاه را تحویل و با تائید فرم حضور در خوابگاه بوسیله استاد راهنما و مدیریت پژوهش دانشکده بصورت مهمان در خوابگاه ساکن شوند.

6 تیر 1397 / تعداد نمایش : 699