متن کامل خبر


 
هزینه اجاره‌بهای خوابگاه‌های ملکی و استیجاری در نیمسال اول ۹۹-۹۸

خلاصه خبر: هزینه اجاره بهای خوابگاه‌های سطح ۱ و ۲، سطح ۳ و سطح ۴ و ۵ اعلام شد.

هزینه اجاره‌بهای خوابگاه‌های ملکی و استیجاری درنیمسال اول ۹۹-۹۸

سطح ۱ و ۲ (مومن- ابراهیمی- قدس ۳،۲،۱- قائم- فاطمیه- زینبیه- نرگس ۳،۲،۱- کوثر- احمدی روشن- مدرس- میرشفیعی- سماء ۱ و ۲- کوثر نور)

ظرفیت ٪۱۰ تخفیف (ریال) بدون تخفیف (ریال) شاغل، شبانه و سایر (ریال)
۱ و ۲ نفره ۳/۳۴۱/۲۵۰ ۳/۷۱۲/۵۰۰ ۵/۵۷۱/۰۰۰
۳ و ۴ نفره ۲/۶۷۳/۰۰۰ ۲/۹۷۰/۰۰۰ ۴/۴۵۵/۰۰۰
۵ و ۶ نفره ۲/۳۴۰/۹۰۰ ۲/۶۰۱/۰۰۰ ۳/۹۰۱/۵۰۰
۷ و ۸ نفره ۲/۰۰۴/۷۵۰ ۲/۲۲۷/۵۰۰ ۳/۳۴۳/۵۰۰
۹ نفره به بالا ۱/۶۷۲/۶۵۰ ۱/۸۵۸/۵۰۰ ۲/۷۸۵/۵۰۰


سطح ۳ (کامروا- خداپرست- جنبشی- خلوتی- الغدیر)

ظرفیت ٪۱۰ تخفیف (ریال) بدون تخفیف (ریال) شاغل، شبانه و سایر (ریال)
۱ و ۲ نفره ۳/۱۱۰/۴۰۰ ۳/۴۵۶/۰۰۰ ۵/۱۸۸/۵۰۰
۳ و ۴ نفره ۲/۴۹۰/۷۵۰ ۲/۷۶۷/۵۰۰ ۴/۱۴۹/۰۰۰
۵ و ۶ نفره ۲/۱۷۸/۹۰۰ ۲/۴۲۱/۰۰۰ ۳/۶۳۱/۵۰۰
۷ و ۸ نفره ۱/۸۶۷/۰۵۰ ۲/۰۷۴/۵۰۰ ۳/۱۱۴/۰۰۰
۹ نفره به بالا ۱/۵۵۵/۲۰۰ ۱/۷۲۸/۰۰۰ ۲/۵۹۲/۰۰۰

 

سطح ۴ و ۵ (گلشن- حیدری- باقری)

ظرفیت ٪۱۰ تخفیف (ریال) بدون تخفیف (ریال) شاغل، شبانه و سایر (ریال)
۱ و ۲ نفره ۲/۷۷۸/۳۰۰ ۳/۰۸۷/۰۰۰ ۴/۶۳۰/۵۰۰
۳ و ۴ نفره ۲/۲۲۳/۴۵۰ ۲/۴۷۰/۵۰۰ ۳/۷۰۸/۰۰۰
۵ و ۶ نفره ۱/۹۴۴/۰۰۰ ۲/۱۶۰/۰۰۰ ۳/۲۴۴/۵۰۰
۷ و ۸ نفره ۱/۶۶۸/۶۰۰ ۱/۸۵۴/۰۰۰ ۲/۷۸۱/۰۰۰
۹ نفره به بالا ۱/۳۸۹/۱۵۰ ۱/۵۴۳/۵۰۰ ۲/۳۱۷/۵۰۰

 

محاسبه هزینه ترم تابستان سال ۹۹-۹۸

ظرفیت سطح ۱ و ۲ سطح ۳ سطح ۴ و ۵
۱ و ۲ نفره ۲/۰۶۲/۵۰۰ ۱/۹۲۰/۰۰۰ ۱/۷۱۵/۰۰۰
۳ و ۴ نفره ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۵۳۷/۵۰۰ ۱/۳۷۲/۵۰۰
۵ و ۶ نفره ۱/۴۴۵/۰۰۰ ۱/۳۴۵/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰
۷ و ۸ نفره ۱/۲۳۷/۵۰۰ ۱/۱۵۲/۵۰۰ ۱/۰۳۰/۰۰۰
۹ نفره به بالا ۱/۰۳۲/۵۰۰ ۹۶۰/۰۰۰ ۸۵۷/۰۰۰

 

16 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 3756