راهنماهای آموزشی


   

  1-چک لیست ایمنی محیط آزمایشگاه

  2-آگاهی

  3-پیشگیری از آتش

  4-حفظ و نگهداری

  5- اقدامـات اضطـراری

  6-دفـع ضـايـعات آزمايشگاهی

  7-حفاظت آزمايشگاهی

  8-اقدامات ايمنی هنگام كار در آزمايشگاه

  9-اقدامات لازم قبل از ترك آزمايشگاه

  10-ارزيابی خطرات آزمايشگاهی

  11-ارزيابی خطرات آزمايشگاهی

  12-دوره آموزش ایمنی آزمایشگاه