ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده علوم انساني
139-14115

تلفن


82883601 , 82883605

دورنگار


82883605

ایمیل


dean_hum@modares.ac.ir

وب سایت


Hum.modares.ac.ir