ارتباط با ما


 
  • آدرس: مازندران، شهرستان نور، خيابان امام خمينی، بلوار امام رضا، دانشكده منابع طبيعی و علوم دريايی
  • صندوق پستی: 356-46414
  • تلفن: 011-44553101
  • دورنگار: 011-44553101