فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 6
فرم شماره 2: فرم انصراف از تحصیل مشترک 13
فرم شماره 3: فرم درخواست تمدید تحصیلی 1 مشترک 10
فرم شماره 4: فرم درخواست تمدید تحصیلی 2 مشترک 13
فرم شماره 5: فرم تعیین موضوع سمینار مشترک 13
فرم شماره 6: فرم مهمان مشترک 1
فرم شماره 7: مجوز دفاع مشترک 8
فرم شماره 8: فرم درخواست تعیین رتبه مشترک 7
فرم شماره 9: فرم عدم انتخاب واحد مشترک 1
فرم شماره 10: فرم شماره 1 کمیسیون موارد خاص مشترک 20
فرم شماره 11: فرم شماره 2کمیسیون موارد خاص مشترک 16
فرم شماره 12: صورتجلسه ارائه سمینار مشترک 24فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 4
فرم شماره 2: مدارک لازم برای دفاع از رساله دکتری دکتری 2
فرم شماره 3: فرم معرفی اعضاء کمیته تخصصی دکتری دفاع از طرح تحقیق دکتری 5
فرم شماره 4: طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 22
فرم شماره 1: اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 12
فرم شماره 2: طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 30
فرم شماره 3: فرم آمادگی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 4
فرم شماره 1: فرم هزینة مورد نیاز پایان نامه ها و رساله ها مشترک 7
فرم شماره 2: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری مشترک 1
فرم شماره 5: قالب رساله دکتری دکتری 15
فرم شماره 4: قالب پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 16
فرم شماره 13: قالب سمینار مشترک 14