فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 13
فرم شماره 2: فرم انصراف از تحصیل مشترک 30
فرم شماره 3: فرم درخواست تمدید تحصیلی 1 مشترک 36
فرم شماره 4: فرم درخواست تمدید تحصیلی 2 مشترک 30
فرم شماره 5: فرم تعیین موضوع سمینار مشترک 30
فرم شماره 6: فرم مهمان مشترک 6
فرم شماره 7: مجوز دفاع مشترک 13
فرم شماره 8: فرم درخواست تعیین رتبه مشترک 13
فرم شماره 9: فرم عدم انتخاب واحد مشترک 4
فرم شماره 10: فرم شماره 1 کمیسیون موارد خاص مشترک 33
فرم شماره 11: فرم شماره 2کمیسیون موارد خاص مشترک 28
فرم شماره 12: صورتجلسه ارائه سمینار مشترک 68فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 10
فرم شماره 2: مدارک لازم برای دفاع از رساله دکتری دکتری 5
فرم شماره 3: فرم معرفی اعضاء کمیته تخصصی دکتری دفاع از طرح تحقیق دکتری 5
فرم شماره 4: طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 28
فرم شماره 1: اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 16
فرم شماره 2: طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 36
فرم شماره 3: فرم آمادگی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 8
فرم شماره 1: فرم هزینة مورد نیاز پایان نامه ها و رساله ها مشترک 7
فرم شماره 2: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری مشترک 1
فرم شماره 5: قالب رساله دکتری دکتری 25
فرم شماره 4: قالب پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 33
فرم شماره 13: قالب سمینار مشترک 32