فهرست دروس


 

عناوین دروس به همراه پیشنیازها و کدهای مربوطه ی تمامی رشته های آموزشی دانشکده

نام گروه مشاهده فهرست دروس گروه
آمار مشاهده
ریاضی کاربردی مشاهده
ریاضی محض مشاهده
علوم کامپیوتر مشاهده