حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


سید مسعود امینی
معاون آموزشی


سید محمدباقر كاشانی
معاون پژوهشی


موسی گلعلی زاده لهی

مدیران گروه‌ها


ریاضی محض


خسرو تاج بخش
ریاضی کاربردی


سید محمد حسینی
علوم کامپیوتر و نظریه محاسبه


علی رجائی
آمار کاربردی


موسی گلعلی زاده لهی