زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدمسعود امینی ریاضی محض استاد ریاضی محض-آنالیز آنالیز (تابعی- هارمونیک) جبر عملگرها
علی ایرانمنش ریاضی محض استاد ریاضی محض-آنالیز 1-نظریه گروهها و کاربرد آن 2- نظریه جبری ابرساختارها نانو ساختارها
سیدمحمد باقری ریاضی محض دانشیار ریاضی محض-آنالیز منطق ریاضی نظریه مدل ها
خسرو تاج بخش ریاضی محض استادیار ریاضی محض-آنالیز سیستم های دینامیکی نظریه ارگودیک
عباس حیدری ریاضی محض استادیار ریاضی محض-آنالیز هندسه خمینه ها جبروارهای لی
علی رجائی ریاضی محض استادیار ریاضی محض-آنالیز نظریه اعداد هندسه جبری
فرشته سعدی ریاضی محض دانشیار ریاضی محض-آنالیز آنالیز تابعی جبرهای تابعی
سیدمحمدباقر کاشانی ریاضی محض استاد ریاضی محض-آنالیز فروبری های طولپا G خمینه های( شبه) ریمانی
سیداحمد موسوی ریاضی محض استاد ریاضی محض-آنالیز جبر ناجابجایی حلقه های گروهی
سیدمسعود امینی ریاضی محض استاد ریاضی محض-جبر آنالیز (تابعی- هارمونیک) جبر عملگرها
علی ایرانمنش ریاضی محض استاد ریاضی محض-جبر 1-نظریه گروهها و کاربرد آن 2- نظریه جبری ابرساختارها نانو ساختارها
سیدمحمد باقری ریاضی محض دانشیار ریاضی محض-جبر منطق ریاضی نظریه مدل ها
خسرو تاج بخش ریاضی محض استادیار ریاضی محض-جبر سیستم های دینامیکی نظریه ارگودیک
عباس حیدری ریاضی محض استادیار ریاضی محض-جبر هندسه خمینه ها جبروارهای لی
علی رجائی ریاضی محض استادیار ریاضی محض-جبر نظریه اعداد هندسه جبری
فرشته سعدی ریاضی محض دانشیار ریاضی محض-جبر آنالیز تابعی جبرهای تابعی
سیداحمد موسوی ریاضی محض استاد ریاضی محض-جبر جبر ناجابجایی حلقه های گروهی
سیدمحمدباقر کاشانی ریاضی محض استاد ریاضی محض-جبر فروبری های طولپا G خمینه های( شبه) ریمانی
سیدمسعود امینی ریاضی محض استاد ریاضی محض-هندسه توپولوژِی آنالیز (تابعی- هارمونیک) جبر عملگرها
علی ایرانمنش ریاضی محض استاد ریاضی محض-هندسه توپولوژِی 1-نظریه گروهها و کاربرد آن 2- نظریه جبری ابرساختارها نانو ساختارها
سیدمحمد باقری ریاضی محض دانشیار ریاضی محض-هندسه توپولوژِی منطق ریاضی نظریه مدل ها
خسرو تاج بخش ریاضی محض استادیار ریاضی محض-هندسه توپولوژِی سیستم های دینامیکی نظریه ارگودیک
عباس حیدری ریاضی محض استادیار ریاضی محض-هندسه توپولوژِی هندسه خمینه ها جبروارهای لی
علی رجائی ریاضی محض استادیار ریاضی محض-هندسه توپولوژِی نظریه اعداد هندسه جبری
فرشته سعدی ریاضی محض دانشیار ریاضی محض-هندسه توپولوژِی آنالیز تابعی جبرهای تابعی
سیدمحمدباقر کاشانی ریاضی محض استاد ریاضی محض-هندسه توپولوژِی فروبری های طولپا G خمینه های( شبه) ریمانی
سیداحمد موسوی ریاضی محض استاد ریاضی محض-هندسه توپولوژِی جبر ناجابجایی حلقه های گروهی