زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدمحمدباقر کاشانی ریاضی محض استاد ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) فروبری های طولپا خمینه های( شبه) ریمانی G
عباس حیدری ریاضی محض دانشیار ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) هندسه خمینه ها جبروارهای لی
خسرو تاج بخش ریاضی محض استادیار ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) سیستم های دینامیكی نظریه ارگودیك
سیدمحمد باقری ریاضی محض دانشیار ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) منطق ریاضی نظریه مدل ها
علی ایرانمنش ریاضی محض استاد ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) نظریه گروهها و كاربرد آن- نظریه جبری ابرساختارها نانو ساختارها
فرشته سعدی ریاضی محض دانشیار ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) آنالیز تابعی جبرهای تابعی
سیدمسعود امینی ریاضی محض استاد ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) آنالیز (تابعی- هارمونیك) جبر عملگرها
سیداحمد موسوی ریاضی محض استاد ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) جبر ناجابجایی حلقه های گروهی
علی رجائی استادیار ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) نظریه اعداد هندسه جبری