زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدمحمد حسینی ریاضی کاربردی استاد ریاضی کاربردی 1- مدلسازی تعینی و تصادفی 2- زیست ریاضی 3- ریاضیات مالی 1-آنالیز عددی 2-کنترل بهینه 3- بهینه سازی 4-محاسبات ماتریسی، 5-پردازش تصویر
علاءالدین ملک ریاضی کاربردی دانشیار ریاضی کاربردی 1-مدلسازی تعینی و تصادفی 2- زیست ریاضی 3- ریاضیات مالی 1-آنالیز عددی 2- کنترل بهینه 3- بهینه سازی 4- محاسبات ماتریسی 5- پردازش تصویر
محمدرضا اصلاحچی ریاضی کاربردی دانشیار ریاضی کاربردی 1-مدلسازی تعینی و تصادفی 2-زیست ریاضی 3- ریاضیات مالی 1-آنالیز عددی 2- کنترل بهینه 3- بهینه سازی 4- محاسبات ماتریسی 5-پردازش تصویر
یوسف جمالی فیزیک مهندسی با تخصص زیست ریاضی استادیار ریاضی کاربردی 1-مدلسازی تعینی و تصادفی 2- زیست ریاضی 3- ریاضیات مالی 1-آنالیز عددی 2- کنترل بهینه 3-بهینه سازی 4- محاسبات ماتریسی 5- پردازش تصویر
مهدیه طهماسبی ریاضی محض استادیار ریاضی کاربردی 1-مدلسازی تعینی و تصادفی 2- زیست ریاضی 3- ریاضیات مالی 1-آنالیز عددی 2-کنترل بهینه 3-بهینه سازی 4- محاسبات ماتریسی 5- پردازش تصویر