زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
تابان باغفلکی آمار استادیار آمار تحلیل داده های طولی استنباط بیزی
مجید جعفری خالدی آمار استادیار آمار تحلیل داده¬های فضایی-زمانی استنباط بیزی
محسن محمدزاده درودی آمار استاد آمار تحلیل داده¬های فضایی-زمانی استنباط آماری
موسی گلعلی زاده لهی آمار دانشیار آمار آمارشکل آمار چندسطحی