ارتباط با ما


 
  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی
  • صندوق پستی: 331-14115
  • تلفن: 82883590
  • دورنگار: 82884555
  • Website: Med.modares.ac.ir