مسعود تنگستانی


 
مسعود تنگستانی تاریخ ثبت : 1394/06/17
طبقه بندي :
نام : مسعود تنگستانی
سمت : کارشناس امور رایانه
تلفن : 82884119
دورنگار : -
E-Mail : tangestani@modares.ac.ir
عکس :
تعداد نمایش : 2413 <<بازگشت