معاون آموزشی


 

معاون آموزشی
دکتر محمدرضا كلباسی مسجدشاهی

معاونین آموزشی دوره‌های قبل

دکتر مختار جلالی جواران

دکتر مختار جلالی جواران
93/05/26 الی 97/04/17

دکتر انوشیروان کاظم نژاد

دکتر انوشیروان کاظم نژاد
89/05/23 الی 93/05/26

دکتر ابوالفضل حسنی

دکتر ابوالفضل حسنی
88/08/09 الی 89/05/19

دکتر حسین نادری منش

دکتر حسین نادری‌منش
84/07/27 الی 88/08/09

دکتر سعید بزرگ بیگدلی

دکترسعید بزرگ بیگدلی
81/11/02 الی 84/07/26
76/07/27 الی 78/07/26

دکتر محمدتقی احمدی

دکتر محمد تقی احمدی
78/07/26 الی 81/11/02

دکتر حسن خالقی

دکتر حسن خالقی
75/04/10 الی 76/07/27

دکتر جعفر توفیقی

دکتر جعفر توفیقی
70/09/28 الی 75/04/09

دکتر حسین گنجی دوست

دکتر حسین گنجی‌دوست
68/02/10 الی 70/09/17

دکتر حسین شکوئی

دکتر حسین شکوئی
67/09/15 الی 68/02/10

دکتر کمال چهارسوقی

دکتر سید کمال چهارسوقی
67/09/15 الی 67/02/12

دکتر محمد تقی‌خانی

دکترمحمد تقی‌خانی
63/08/01 الی 64/06/01